ใครเป็นผู้สร้างมหานครวัด
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bullet02-814-9592-3
dot

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot


http://www.idc-explorer.com


เรื่องราว นครวัด นครธม : ใครเป็นผู้สร้างมหานครวัด article

 

ใครคือผู้สร้างมหาปราสาทนครวัด ???

มหาปราสาทนครวัดก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในพุทธศตวรรษที่ 17  ( ..  1656-1693 ) จุดประสงค์เพื่ออุทิศถวายแก่พระวิษณุในศาสนาพราหมณ์และยังใช้เป็นราชสุสานเก็บพระศพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้มหาปราสาทนครวัดจึงถูกสร้างให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตก ต่างจากปราสาทอื่นๆ ที่จะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสียเป็นส่วนใหญ่ ขอมโบราณนั้นได้รับอิทธิพลความเชื่อจากอินเดียผ่านมาทางชวา ศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์นั้นยกย่องกษัตริย์ว่าเป็นเทพเจ้า เรีกว่า ลัทธิเทวราชา กษัตริย์คือตัวแทนของเทพเจ้าในโลกมนุษย์ ซึ่งมีการสร้างเทวสถานถวายให้ และเชื่อว่าเมื่อสวรรคตแล้ว วิญญาณจะประทับอยู่ที่ปราสาท ซึ่งเป็นคติเทวราชาที่เชื่อว่ากษัตริย์คือเทวเจ้าอวตารลงมา ด้วยความเชื่อเช่นนี้เอง ที่ทำให้กษัตริย์ขอมเมื่อขึ้นครองราชย์จึงตั้งหน้าตั้งตาสร้างปราสาทตลอดรัชกาลของแต่ละพระองค์เป็นสาสนสถานสัญลักษณ์ของระบบสุริยะจักรวาลตามคติฮินดู หรือ ความหมายก็คือศูนย์กลางของโลกและจักรวาลนั้นเอง

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงครองอาณาจักรขอมระหว่างปี พ.. 1656-1693 รวม 37 ปี หลังสิ้นรัชกาลของพระองค์ กษัตริย์ขอมองค์ต่างๆ ที่ขึ้นครองราชย์ยังคงมีการก่อสร้างปราสาทแต่ไม่มีปราสาทใดเลยจะยิ่งใหญ่ไปกว่ามหาปราสาทนครวัดแห่งนี้รัชกาลของกษัตริย์ขอมโบราณดำเนินมาถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนานิกายมหายาน งานก่อสร้างจึงเป็นปราสาทที่จัดว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา เช่นที่ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทพระธรรม์ ฯลฯ หลังรัชกาลของพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ซึ่งนับถือศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายได้ดัดแปลงปราสาทต่างๆ ให้เป็นศาสนสถานฮินดู เช่น มีการสกัดรูปพระพุทธรูปออกให้เป็นรูปศิวลึงค์แทน หลังชิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ขอมก็เริ่มเสื่อมถอยเกิดความอ่อนแอทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเกิดการแย่งชิงอำนาจกันระหว่างพราหมณ์กับพระในพุทธศาสนา อีกทั้งยังเกิดสงครามกับอาณาจักรโคเวียด (เวียดนาม) และต้องส่งเครื่องบรรณาการให้กับอาณาจักรมองโกลและกรุงศรีอยุธยา จนถึงรัชสมัยของนักองจันทร์ ( พ.ศ. 2059-2099 ) ได้สร้างพระพุทธรูปไว้บนระเบียงคตและบนปรางค์ปราสาทมากมาย ฐานะของสุสานเทวาลัยจึงกลายมาเป็นวัดในพุทธศาสนาที่ชื่อว่า นครวัด

หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏเรื่องราวของกษัตริย์ขอมโบราณอีกเลย การสิ้นสูญเกิดขึ้นกับแผ่นดินขอม ปราสาทต่างๆ ถูกปล่อยรกร้างให้ผืนป่าเข้ากลืนกินไปนานถึงเกือบ 500 ปีล่วงเข้าปี พ.ศ. 2410 ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีนักพฤกษศาสตร์ ชาวฝรั่งเศษชื่อ นาย อ็องรี มูโอต์ เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาศึกษาพรรณพืชเมืองร้อนทั้งเมืองไทย ลาว กัมพูชา จากเมืองไทย นายอ็องรีเดินทางเข้ากัมพูชาทางชายทะเลตะวันออกขึ้นบกที่เมืองกำปอตเมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2403 ถึงเมืองพระตะบอง จากที่นี่เขาได้รับการบอกเล่าจากมัชชันนารีชาวฝรั่งเศษด้วยกันว่า อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบในเมืองเสียมเรียบ มีซากโบราณสถานซ่อนอยู่ในป่าใหญ่ นายอ็องรี รุดเดินทางข้ามทะเลสาบไปยังเมืองเสียมเรียบทันที และ บุกเข้าไปสำรวจในป่าทึบ ได้พบกับปราสาทนครวัดเป็นแห่งแรกนับเป็นการค้นพบโบราณสถานที่สำคัญของโลก หลังจากที่ดินแดนขอมโบราณ สูญหายไป ปล่อยให้ป่าใหญ่กลืนกินเกือบ 500 ปีครั้นนายอ็องรีเดินทางกลับฝรั่งเศษจึงได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับปราสาทที่ได้พบ ซึ่งยังไม่รู้ว่าคืออะไรแน่ในเวลานั้น โดยสรุปว่า เป็นผลงานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าโซเลม่อน ที่คงสร้างขึ้นโดยช่างใหญ่อย่าง ไมเคิล แองเจโล แต่น่าเศร้าที่ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนในดินแดนเถื่อนเช่นนี้ สามปีหลังจากนายอ็องรีค้นพบนครวัด นครธม ฝรั่งเศษก็บุกกัมพูชายึดเป็นเมืองขึ้นเมื่อ .ศ. 2406 หลังจากนั้นเริ่มมีนักโบราณคดี นักมนุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะ วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นชาวฝรั่งเศษ เดินทางเข้ามาดูมาศึกษาสำรวจนครวัด นครธมกันมากมายแม้ว่าฝรั่งเศษจะยึดกัมพูชาเป็นเมืองขึ้นยาวนาน แต่ฝรั่งเศษก็พยายามบูรณะปราสาทนครวัด และ ปราสาทต่างๆ ให้มีสภาพที่ยืนหยัดอยู่ได้ต่อไป ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและงบประมาณจำนวนมากเพื่อจะทำให้นครวัดมีสภาพที่ยืนหยัดอยู่ได้มาจนทุกวันนี้
เรื่องราว นครวัด นครธม

เรื่องราว นครวัด นครธม : กัมพูชามาจากไหน ???? article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทนครธม Angkor Thom article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทนครวัด Angkor Wat article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทบันทายกเตย Banteay Kdei article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทตาพรหม Ta Prohm article
เรื่องราว นครวัด นครธม : สะเปียนทะมอ Spean Thma article
เรื่องราว นครวัด นครธม : วัดเทพพนม Tep Pranom article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทพระปิตุ Preah Pithu article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทพระป่าเลไลย์ Preah Palilay article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทธรรมมานนท์ Thommanon article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทตาแก้ว Ta Keo article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทซัวร์ปรัต Suor Prat Towers article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทเจ้าสายเทวดา Chao Say Tevoda article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทคลัง The Khleange article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทพิมานอากาศและพระราชวังหลวง Phimeanakas & Royal Palace article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ลานพระเจ้าขี้เรื้อน Leper King Terrace article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ลานช้าง Elephant Terrace article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทบาปวน article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทบายน The Bayon article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทเบย Prasat Bei article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ทะมอ บายกะแอก Thma Bay Keak article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทปักษีจำกรง article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ปราสาทพนมบาแค็ง Bakheng article
เรื่องราว นครวัด นครธม : มีอะไรบ้างด้านใน นครวัด article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ตามดูนางอัปสร article
เรื่องราว นครวัด นครธม : เทพเจ้า 3 องค์ ในศาสนาฮินดูทำหน้าที่ใดบ้าง ??? article
เรื่องราว นครวัด นครธม : จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ........ในเรือสำเภาที่มีมากกว่าสินค้า article
เรื่องราว นครวัด นครธม : ลัทธิเทวราชาคืออะไร articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เอส ซี ฮอลลิเดย์ จำกัด ใบอนุญาตประกอบการธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/4869 

ตั้งอยูเลขที่ 973/4 ถ.มาเจริญ (บางบอน5) แขวง หนองแขม เขต หนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10150 

โทร: 02-814-9592 02-814-9593 โทรสาร: 02-814-9594

E-Mail : sc-holiday@hotmail.com , gatewayindochina@hotmail.com